Strona Główna
Serwis Solarny

- przywraca pierwotną wydajność
- przedłuża żywotność instalacji
- chroni przed poważnymi awariami elementów

Tak jak każdy system, każdy przedmiot złożony - urządzenie, układ solarny dla poprawności działania, wymaga serwisu.
Systemy solarne możemy podzielić na kilka rodzajów, rozróżniając je w zależności od rodzaju i typu zastosowanych kolektorów.
Tak więc spotykamy instalacje z kolektorami płaskimi i próżniowymi.


Instalacja 60 kolektorów płaskich – moc około 100 kW. Można nią ogrzać w słoneczny dzień budynek o pow. około 1200 m2.
Posadowienie na gruncie – ułatwia serwisowanie, ale zabiera powierzchnię działki około 300 m2

Niewątpliwie serwis instalacji z kolektorami płaskimi jest mniej skomplikowany niż w przypadku układów próżniowych. Tym bardziej, że w kolektorach próżniowych możemy wyodrębnić kilka ich rodzajów. Są to kolektory z rurą termosową ( dwuścienną) i rurą tubową ( jednościenną) .

Następny podział kolektorów próżniowych wynika ze sposobu przekazania ciepła z absorbera do czynnika grzewczego:
1. kolektor próżniowy termosowy – absorber napylony na wewnętrzną rurę szklaną – kolektory z tzw. ciepła rurką ( heat pipe)

2. kolektor próżniowy termosowy - absorber napylony na wewnętrzną rurę szklaną – kolektor z tzw. U rurką

3. kolektor próżniowy tubowy – absorber w postaci miedzianego paska, pokrytego absorberem – do absorbera przyspawana rurka cieplna ( heat pipe )4. kolektor próżniowy tubowy – absorber w postaci miedzianego paska, pokryty powłoką wysoko selektywną. Do absorbera przyspawana rurka o średnicy np. 12mm, a wewnątrz jej włożona rurka o średnicy 8 mm . Tzw. kolektor pełnego przepływu.

Kolektor pełnego przepływu ( rurka w rurce) jest to najbardziej uniwersalny kolektor , charakteryzujący się najmniejszymi stratami przesyłowymi ciepła. Może być montowany w każdej pozycji ( od całkowicie horyzontalnej do całkowicie pionowej). Przepływ płynu solarnego bezpośrednio przez każdą rurę próżniową sprawia, że kolektor nie traci sprawności z biegiem lat.

 

Ze wszystkich przedstawionych powyżej kolektorów próżniowych, najbardziej wrażliwy na brak serwisu jest ten pod poz. 1

Jego specyficzne warunki pracy, 3 - progowy przekaz ciepła, oraz niedokładności wykonania na etapie produkcji i montażu sprawiają, że wymaga on co rocznego sprawdzania jego wydajności, a co 2 lata gruntownego serwisu. Głównie należy sprawdzać stan miedzianych kondensatorów umieszczonych w miedzianej rurze zbiorczej ( najczęściej tu występuje przyczyna spadku wydajności)

Dodatkowo – kolektor, w którym zastosowano tylko jedną rurę zbiorczą ( ze skrzynki kolektora wystaje tylko jedna rurka z każdej strony) ulega tzw. zjawisku "samohamowności". Mówiąc prościej – kolektor przestaje przekazywać ciepło, gdy glikol osiągnie temp. około 60 - 70 st. ( zostaje zahamowane zjawisko skraplania i odparowania czynnika w rurce heat- pipe).

Na zdjęciu widać zdemontowaną rurę próżniową po 2 latach pracy. Biała pasta pokrywająca kondensator, która miała przewodzić ciepło, pod wpływem wysokiej temperatury, zamieniła się w kruchy proszek, stanowiący izolację

Szczególnej uwagi wymagają instalacje solarne, ogrzewające wodę basenową.
W przypadku zastosowania elementów mosiężnych , przez które płynie woda basenowa, należy sprawdzać ich stan pod kątem ubytków cynku w stopie mosiężnym.
Z biegiem lat pracy, elementy wykonane z mosiądzów niskiej jakości – po prostu – mogą się rozsypać……w ręku !!!

KOSZTY WYKONANIA SERWISU:

Serwis coroczny:
- sprawdzenie ciśnienia glikolu
- sprawdzenie stanu ogólnego naczynia przeponowego, oraz ciśnienia wstępnego.
- sprawdzenie stanu izolacji termicznej rur na dachu, przy kolektorach
- odpowietrzenie instalacji solarnej
- sprawdzenie temp. zamarzania, oraz odczynu PH glikolu

KOSZT – 250 zł netto

 
Serwis co 4 lata:
- czynności jak powyżej, a dodatkowo:
- sprawdzenie stanu anody magnezowej ( zbiorniki emaliowane)
- wymiana glikolu
- sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa

KOSZT – 400 zł netto + koszt płynu glikolowego + koszt anody magnezowej

 
Serwis naprawczy – na zgłoszenie Klienta:
- wymiana kolektora ( naprawa)
- wymiana zbiornika cwu
- likwidacja przecieku glikolu
- wymiana naczynia przeponowego
- wymiana izolacji solarnej na dachu

KOSZT – w każdym przypadku uzgadniany indywidualnie.

 
Bardzo ważnym elementem serwisu jest badanie glikolu. Nie chodzi tu tylko o zbadanie jego odporności na zamarzanie, ale również zbadanie jego pH. 
Ważnym też jest nie przekraczanie 5 letnich okresów wymiany glikolu na nowy. W ekstremalnych warunkach pracy, glikol powinno się wymieniać co 4 lata. 

Po tym okresie płyn może ulec rozkładowi i stać się agresywnym dla miedzi.
W uzasadnionych przypadkach podejmujemy się również przebudowy instalacji w celu poprawy ich wydajności i efektywności.
Jeśli zamontowano kolektory pod nieodpowiednim kątem, obserwuje się znaczący spadek efektywności ( nawet o 50 % )- w okresach jesienno-zimowych. Standardowy serwis nie poprawi działania takiej instalacji

Koszt operacji poprawiającej kąt padania promieni słonecznych, uzgadniany zawsze indywidualnie!!!